Hand med mynt bredvid tom plånbok.Arbetslösheten väntas sjunka allt eftersom restriktioner lättar och ekonomin återhämtar sig. Däremot dröjer det innan pandemins effekter helt försvinner. Foto: Naluenart Pimu/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Även om arbetsmarknaden ser allt ljusare ut väntas fortfarande långvariga effekter efter pandemin. Framför allt är antalet långtidsarbetslösa fortsatt högt. Det kvarstår också flera osäkerheter kring hur marknaden kommer fortsätta utvecklas de kommande åren, berättar Arbetsförmedlingen.

Under första halvåret 2021 har Sverige ännu inte hunnit tillbaka till samma BNP som före pandemin. Dock ser Arbetsförmedlingen goda möjligheter att få igång ekonomin igen när restriktionerna successivt lättar under resten av året. Dessutom fortsätter finans- och penningpolitiken att ta till åtgärder för att stimulera ekonomin ytterligare.

Därmed väntar man sig en tydlig uppgång i ekonomin under årets tredje kvartal. Det hänger samman med att större del av befolkningen över 18 år kommer att bli vaccinerade och att smittspridningen har sjunkit ytterligare.

Det dröjer till 2022 innan arbetsmarknaden återhämtat sig helt

Arbetslösheten väntas minska i ungefär samma takt som ekonomin går uppåt igen. Men det dröjer sannolikt ända till slutet av 2022 innan sysselsättningsnivån är densamma som innan pandemin.

Det beror på att många anställda fortfarande omfattas av korttidspermittering. Därmed är antalet arbetstimmar i samhället lägre än de var innan covid-19 slog till. Det är en av orsakerna till att återhämtningen drar ut på tiden.

Fram till dess tros arbetslösa som varit inskrivna kortare tid komma i arbete i större utsträckning, eftersom de ännu står relativt nära arbetsmarknaden. För långtidsarbetslösa som har svårare att konkurrera om jobben kommer det att bli svårare. Återhämtningen ser inte heller likadan ut i alla branscher. 

Stödåtgärder har dämpat negativa effekter

Både antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen och deltagare i jobbsökarprogram med aktivitetsstöd har blivit fler under pandemimånaderna. Dock påpekar Arbetsförmedlingen att den utvecklingen syntes redan under 2019, när konjunkturen blev svagare mot senare delen av året.

Trots restriktioner som införts längs vägen har arbetsmarknaden dock stått emot relativt väl. Effekterna har dämpats tack vare de stödåtgärder som införts, förlängts och förstärkts allt eftersom.